Informatiebrochure en schoolreglement

Beste ouder,

Hartelijk dank voor het vertrouwen in onze school en in het schoolteam. Met dit schoolreglement willen wij informatie verschaffen die belangrijk is voor een goede samenwerking.

Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen.

Het eerste deel bevat heel wat nuttige informatie en contactgegevens. Dit deel maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement, maar is er wel nauw mee verbonden, daarom worden ze hier toch opgenomen.

In het tweede deel vind je het pedagogisch project.

In het derde deel vind je het eigenlijke reglement dat bestaat uit de engagementsverklaring, informatie rond inschrijving, ouderlijk gezag, de organisatie van de leerlingengroepen, afwezigheden, uitstappen, het getuigschrift basisonderwijs, onderwijs aan huis, orde- en tuchtmaatregelen, de bijdrageregeling, vrijwilligers, welzijnsbeleid, leefregels, revalidatie en privacy.

De inschrijving van je kind op onze school houdt in dat jullie akkoord gaan met het volledige schoolreglement. Soms is het nodig om het schoolreglement aan te passen.

Aanpassingen aan het eerste deel zijn eerder administratieve wijzigingen, hiervoor is er niet opnieuw een akkoord nodig van de ouders.

Wijzigingen aan het pedagogisch project en aan het eigenlijke reglement worden aan de ouders voorgelegd, die moeten zich opnieuw akkoord verklaren met het gewijzigde schoolreglement. Alle delen van het schoolreglement worden op de schoolraad besproken.

School en gezin moeten kunnen samenwerken en op elkaar kunnen rekenen. Problemen zijn er om opgelost te worden, dus aarzel nooit om ons te contacteren.

Voor de kinderen hopen we dat het een prettige en leerrijke schooltijd wordt!

Wij  kijken er alvast naar uit om er samen een fijn schooljaar van te maken.

Namens het schoolteam

Ann Moerenhout

directie

 

 

DEEL I: INFORMATIE

Dit deel is meer van informatieve aard. Het maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement. Wanneer dat nodig is, kunnen we de informatie in dit deel in de loop van het schooljaar wijzigen, eventueel na overleg in de schoolraad.

1.                  Contact met de school

We trachten zo veel mogelijk bereikbaar te zijn. Hieronder vind je onze contactgegevens. Aarzel niet om ons te contacteren.

Schoolstructuur

 

 

 

 

 

Website van de school

Vrije Basisschool Sint-Jozef

Kleuter- en lagere school

Bosdreef 2a, 9080 Lochristi

09/3557617

secretariaat@vbslochristi.be

stjozef@vbslochristi.be

www.vbs-lochristi.be

Schoolbestuur Voorzitter: E.H. G. David

Zevenekendorp, 9080 Lochristi (Zeveneken)

Scholengemeenschap CEL    VBS St.-Jozef Lochristi Centrum

Sint-Elooischool Zeveneken

         Langeledeschool Wachtebeke

Coördinerend directeur: Dhr. Derry Jacob

Langeledeschool@skynet.be

Directeur Mevr. Ann Moerenhout

stjozef@vbslochristi.be

09/355 76 17       gsm 0472/693162

Secretariaatsmedewerkers Mevr. Kelly Van Liefferinge

Mevr. Annick De Wolf

Mevr. Aline Duyck (boekhouding)

secretariaat@vbslochristi.be

09/355 76 17

Beleidsmedewerker Dhr. Johan de Bruyne
Zorgcoördinatoren

 

Zorgleerkrachten

Mevr. Lut Dresselaers (KO)

Mevr. Noema Persyn (KO)

Mevr. Chantal Janssen

Mevr. Griet Kint (KO 1ste trim.)

Mevr. Evelien De Ketele

Mevr. Charlotte Michiels

Mevr. Leslie Van Den Bosch

Dhr. Walter Van Eetvelt

Mevr. Sharon Danckaert

Mevr. Nicole Ott

Preventieadviseur/ICT Dhr. Hans Somers
Bewegingsopvoeding Mevr. Liesbeth Lemens

Dhr. Bart De Smet

Dhr. Maarten Coysman

Klasleerkrachten
Kleuter afdeling

1PA

1PB

1KA

1KB

1KC

2KA

2KB

2KC

3KA

3KB

3KC

kinderverzorging

Mevr. Ellen Bafort

Mevr. Griet Kint (vanaf januari)

Mevr. Ellen Conserière

Mevr. Katrien Callens

Mevr. Cindy De Guchtenaere

Mevr. Nele Vanderstricht

Mevr. Irina Dhondt

Mevr. Mireille Van Der Straeten

Mevr. Leen Vansompel

Mevr. Kristien Poppe

Mevr. Veerle Bogaert

Mevr. Gerda Gansbeke

Lagere afdeling

1A

1B

1C

2A

2B

2C

3A

3B

3C

4A

4B

4C

5A

5B

5C

6A

6B

6C

Mevr. An Verschelden

Mevr. Cindy Janssens

Mevr. Tinny Noens

Mevr. Caroline Cowie

Mevr. Iris Coessens

Mevr. Dirk De Bosschere

Mevr. Rita Soetaert

Mevr. Joke De Wilde

Mevr. Lieve De Geest

Dhr. Walter Van Eetvelt en Mevr. Sharon Danckaert

Mevr. Charlotte Dewaele

Mevr. Jana Van der Heyden

Mevr. Sabrina Vanryckeghem

Mevr. Ilse Haeck

Dhr. Kevin Rouges

Dhr. Joris Van De Sompel

Mevr. Romina Planckaert

Mevr. Melissa Schoutteten

Schoonmaak en/of    toezichten Mevr. Mia De Boever

Mevr. Ellen Beyls

Mevr. Lieve Vermaercke

Dhr. Dries Horvath

Mevr. Marleen Van Hecke

Mevr. Sabine De Keijser

 

2.                 Organisatie van de school

Hier vind je praktische informatie over onze school.
Schooluren De school is open van 7u30 tot 17u15

en op woensdag tot 12u30

De lessen beginnen stipt om 8u25 en eindigen om 15u25.

Opvang school

 

’s Morgens

’s Middags

 

 

’s Avonds

 

Kinderen kunnen vanaf 7u30 op school opgevangen worden. Dit is betalend tot 7u55 en kost 0,98 euro.

0,98 euro voor de middag (12u – 13u30 )

Kinderen die thuis eten worden ten vroegste vanaf 13u00 terug op school verwacht.

16u00 tot 16u30    0,98 euro

16u30 tot 17u          0,98 euro

mogelijkheid om een drankje aan te kopen: 0,47 euro

De bedragen die u betaalt voor toezichten zijn inclusief remgeld en komen op een fiscaal attest dat u in februari wordt bezorgd zodat je  dat kunt inbrengen in de belastingaangifte.

Remgeld (€ 0,12) is het  bedrag dat de school verplicht is te innen en dat aan de gemeente gestort wordt voor de betaling van de toezichten.

Opvang Stekelbees De landelijke kinderopvang Stekelbees Lochristi verzorgt de buitenschoolse opvang van 07u tot 19u.

Er is een busdienst die de kinderen naar school brengt ’s ochtends en ’s avonds naar de opvang, om 16u en om 17u15.

Alle kinderen die nog aanwezig zijn op school als de tweede bus komt, gaan mee met die bus.

De school wordt afgesloten om 17.15 uur.

Stekelbees is te bereiken op 09/355 55 34

 

Vakanties

Herfstvakantie

Kerstvakantie

Krokusvakantie

Paasvakantie

Zomervakantie

Vrije dagen

 

 Pedagogische studiedagen

 

 

29 oktober tot 06 november 2016

24 december 2016 tot 08 januari 2017

25 februari 2017 tot 05 maart 2017

01 april 2017 tot 17 april 2017

1 juli tot en 31 augustus 2017

Maandag, 3 oktober 2016

Woensdag, 01 februari 2017

Woensdag, 24 mei 2017

Vrijdag, 30 september 2016

Woensdag, 14 juni 2017

Leerlingenvervoer Het leerlingenvervoer wordt georganiseerd door het gemeentebestuur. Op vraag bezorgen wij graag de gegevens van de verantwoordelijke. Hieronder de prijzen.
Prijs per trimester                                        Morgen-en avondrit     Morgen-of avondrit

Eerste kind:                                                         € 50                                      € 25

Tweede kind van hetzelfde gezin:                    € 25                                      € 12

Derde kind van hetzelfde gezin:                       € 12,50                                  € 6,50

Vierde kind van hetzelfde gezin: gratis gratis

Sporadisch meerijden, (maximum 2 keer per week) = per trimester       € 12,50

3.                 Samenwerking

Met de ouders
Jullie zijn onze partners in de opvoeding van je kind. Goede samenwerking is hierbij cruciaal. Je kan steeds bij ons terecht met je vragen of voor een gesprek. Je kan een afspraak maken met de directeur of met de klasleerkracht. We organiseren ook oudercontact. (Zie ook engagementverklaring.) Ook bij de leden van onze schoolraad kan je steeds terecht.

Contact met directie : stjozef@vbslochristi.be  of  09/3557617   GSM 0472/693162

Oudercomité

Voorzitter : Dhr. Filip Stas, Posthoornlaan8, Lochristi                              09 356 69 89

De oudervereniging vertegenwoordigt alle ouders met kinderen op onze school.

Haar voornaamste taak bestaat erin alle mogelijke initiatieven te ontwikkelen om de banden tussen de ouders, de kinderen, de leerkrachten en de directie te versterken. De samenstelling van het oudercomité is te raadplegen op de website van de school: www.vbslochristi.be

Schoolraad

 

Voorzitter:                       Dhr.Johan de Bruyne              johan.de.bruyne@vbslochristi.be

Oudergeleding:             Mevr. Kathleen De Coninck en Dhr. Filip Stas

Personeelsgeleding:     Mevr. Cindy Janssens en Mevr. Cindy De Guchtenaere

Lokale gemeenschap:  Mevr. Debbie Lippens en Dhr. Jan Foubert

Met de leerlingen
Het kinderparlement is een volwaardige partner in de communicatie met de leerlingen. Vanaf het derde leerjaar mag elke klas een vertegenwoordiger aanduiden via verkiezingen. Een leerling kan maar 1 jaar deel uitmaken van het kinderparlement. De directie zit het kinderparlement voor en maakt het verslag. De klasvertegenwoordigers hebben als taak de stem van hun klas te brengen en op deze wijze inspraak te hebben in de organisatie en de uitbouw van onze school.
Met externen
Centrum voor Leerlingbegeleiding (CLB)

Onze school werkt samen CLB in de Halvemaanstraat, 96  9041 St.-Amandsberg.

09  218 98 10 (CLB)               09  218 98 11 (Medisch Schooltoezicht)

www.vclb.be                     halvemaanstraat@vclbgent.be

CLBcontactpersoon:   Mevr. Annelies Acke (KO en LO) / Mevr. Eline Deweweire (LO)

Arts CLB:                     Dokter Kris Van Herzeele

Verpleegster CLB:       Mevr. Els Van Vlierberghe

Voor je rechten en plichten bij het CLB bekijk de infobrochure onderwijsregelgeving punt 2. Je bent verplicht om mee te werken aan medische onderzoeken en bij problematische afwezigheden van het kind (Zie ook engagementsverklaring). Je kan rechtstreeks beroep doen op het CLB. Het CLB werkt gratis en discreet.

Nuttige adressen
Commissie inzake Leerlingenrechten

Adres: Commissie inzake Leerlingenrechten
t.a.v. Sara De Meerleer (Basisonderwijs)
H. Consciencegebouw 4A10
Koning Albert-II laan 15,
1210 Brussel
02/553 92 12

Commissie Zorgvuldig Bestuur

Adres: Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
AGODI
t.a.v Marleen Broucke
Adviseur
Kamer 1C 24
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

 

 

DEEL II: Pedagogisch project

1                     Pedagogisch project

Het pedagogisch project staat onder het tabblad visie op de website van de school.

Op vraag kan je een uitgeprint exemplaar krijgen.

 

DEEL III: Het reglement

1                     Engagementsverklaring

Ouders hebben hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en opvoeding van hun kinderen. Onze school zet zich elke dag in om dit engagement waar te maken, maar in ruil verwachten we wel de volle steun van jullie. Daarom maken we in onderstaande engagementsverklaring wederzijdse afspraken. Zo weten we duidelijk wat we van elkaar mogen verwachten. Deze afspraken gelden voor de hele periode dat je kind bij ons is ingeschreven. Op afgesproken momenten evalueren we samen de engagementen en het effect ervan.

Een intense samenwerking tussen onze school en ouders: afspraken oudercontact.

Jullie ouders en onze school zijn partners in de opvoeding van je kind. Het is goed dat je zicht hebt op de werking van onze school. Daarvoor plannen we bij het begin van elk schooljaar een ouderavond in de klas van je kind. Je kan er kennis maken met de leerkracht van uw kind en met de manier van werken.

Maandag, 05 september 2016                                              Oudercontact KO

Dinsdag,   06 september 2016                                               Oudercontact 123

Donderdag, 08 september 2016                                           Oudercontact 456

We organiseren ook regelmatig individuele oudercontacten. Bij het begin van elk schooljaar laten we je weten op welke data die doorgaan. Wie niet op het oudercontact aanwezig kan zijn, kan een gesprek aanvragen op een ander moment.

Individuele oudercontacten schooljaar 2016-2017

21  en 22 november 2016

13 en 14  maart 2017

26 juni en 27 juni 2017

We willen je op geregelde tijden informeren over de evolutie van je kind. Dat doen we voor de lagere school ook schriftelijk via rapporten. In de kleuterschool doen we dit enkel mondeling.

De school organiseert een ontmoetingsmoment voor kleuters, kinderen van het eerste leerjaar en nieuwe leerlingen voor de aanvang van het schooljaar.

Peuters kunnen een bezoek brengen aan hun klasje op woensdag voorafgaand op de instapdatum.

Voor kinderen die extra zorg nodig hebben, neemt de leerkracht of de zorgcoördinator contact op met de ouders en wordt er een overleg gepland.

Tijdens dit MultiDisciplinair Overleg (MDO) komen leerkrachten, de CLB-afgevaardigde en de zorgcoördinator samen om de kinderen te bespreken al dan niet met de ouders of externen (logopedie, revalidatie, …) erbij. Soms aangevuld met de directeur op vraag van ouders of van leerkrachten.

Wij engageren ons om steeds te zoeken naar een alternatief overlegmoment indien je niet op de geplande oudercontacten kan aanwezig zijn.

Als je je zorgen maakt over je kind of vragen hebt over de aanpak dan kan je op elk moment zelf een gesprek aanvragen met de leerkracht van je kind. Dat doe je via het agenda of via mail secretariaat@vbslochristi.be t.a.v. de leerkracht.

Directie en zorgcoördinatoren zijn ook steeds bereid zorgvragen te beluisteren. Gelieve een afspraak te maken. (telefonisch of via de mail van de school)

Wij verwachten dat je zich als ouder samen met ons engageert om nauw samen te werken rond de opvoeding van je kind en steeds ingaat op onze uitnodigingen tot oudercontact.

Wij engageren ons om met je in gesprek te gaan over je zorgen en vragen t.a.v. de evolutie van je kind.

Aanwezig zijn op school en op tijd komen.

Ouders worden verwittigd bij elke niet-gewettigde afwezigheid.

De aanwezigheid van je kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoelage en voor de toelating tot het eerste leerjaar. Meer hierover kan je lezen inwww.ond.vlaanderen.be/wetwijs

Daartoe moeten wij de afwezigheden van je kind doorgeven aan het departement onderwijs en aan het CLB.

Te laat komen kan niet! De school begint om 8.25 uur en eindigt om 15.25uur.Wij verwachten dat je kind dagelijks en op tijd op school is. Kinderen die te laat toekomen melden zich aan bij de secretariaatsmedewerker.

Leerplichtige kinderen krijgen een sticker in de agenda waarop ouders de reden van laattijdig aanwezig zijn noteren.

Wij verwachten dat je ons voor 9 uur verwittigt bij afwezigheid van uw kind.

Het CLB waarmee wij samenwerken staat in voor de begeleiding bij problematische afwezigheden. Je kan je niet onttrekken aan deze begeleiding.

Wij gaan samen met het CLB op zoek naar oplossingen voor het afwezig zijn : persoonlijk gesprek en opstellen begeleidingsdossier.

Individuele leerlingenbegeleiding

Onze school voert een zorgbeleid. Dit houdt ondermeer in dat we gericht de evolutie van je kind volgen. Dit doen we door het werken met een leerlingvolgsysteem (LVS). Sommige kinderen hebben op bepaalde momenten nood aan gerichte individuele begeleiding. Andere kinderen hebben constant nood aan individuele zorg.

Als je kind specifieke onderwijsbehoeften heeft, kun je dit melden aan de directie. Specifieke onderwijsbehoeften is een breed begrip. Het betekent dat je kind mee als gevolg van een fysieke, verstandelijke of zintuiglijke beperking niet zomaar aan het gewone lesprogramma kan deelnemen. De school kan ook zelf aanpassingen voorstellen op basis van de vaststellingen in de loop van het schooljaar. Welke maatregelen aan de orde zijn, zal afhangen van wat je kind nodig hebt en wat wij als school kunnen organiseren.

We zullen in overleg met je als ouder vastleggen hoe de individuele begeleiding van je kind georganiseerd zal worden. Daarbij zullen we aangeven wat je van de school kan verwachten en wat wij van je als ouder verwachten.

Wij verwachten dat je ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken die we samen maken opvolgt en naleeft.

Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal.

Onze school is een Nederlandstalige school. Niet alle ouders voeden hun kind op in het Nederlands. Dit kan ertoe leiden dat hun kind het wat moeilijker heeft bij het leren. Wij als school engageren er ons toe alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden bij hun taalontwikkeling.

Wij verwachten van de ouders dat ze positief staan ten aanzien van extra initiatieven en maatregelen (taaltraject en/of taalbad) die de school neemt om de taalachterstand van hun kind weg te werken en dat ze er alles aan doen om hun kind, ook in de vrije tijd, te stimuleren bij het leren van Nederlands. Dit kan onder meer door:

–      Zelf Nederlandse lessen te volgen.

–      Te zorgen voor een Nederlandstalige begeleiding van je kind bij het maken van zijn huistaak, bij het leren van zijn lessen, … (bv. kind in de studie laten blijven, een Nederlandstalige huiswerkbegeleidingsdienst zoeken, …)

–      Je kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige jeugdbeweging, sportclub,….

–      Elke avond voor te lezen uit een Nederlandstalig jeugdboek.

–      Geregeld Nederlandstalige boeken uit te lenen in de bibliotheek en er uit voor te lezen of ze je kind zelf te laten lezen.

–      Binnen de school en bij elke schoolactiviteit enkel Nederlands te praten met je kind, met andere kinderen, met het schoolpersoneel en met andere ouders

–      Je kind, in zijn vrije tijd, geregeld te laten spelen met zijn Nederlandstalige vriendjes.

 

2                   Inschrijven van leerlingen

(zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 3)

Informatie over de praktische organisatie van de inschrijvingen vind je terug op onze website.

Een kind is pas ingeschreven in onze school als de ouders schriftelijk instemmen met het pedagogisch project en het schoolreglement. Eenmaal ingeschreven, blijft een kind bij ons ingeschreven. De inschrijving stopt enkel wanneer de ouders beslissen om het kind van school te veranderen, zij niet akkoord gaan met een nieuwe versie van het schoolreglement, bij een definitieve uitsluiting als gevolg van een tuchtmaatregel of wanneer het kind een verslag ontvangt dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs (tenzij de school een individueel aangepast programma haalbaar ziet).

Bij elke wijziging van het schoolreglement zullen we terug jullie schriftelijk akkoord vragen. Indien jullie niet akkoord gaan met de wijziging, dan wordt de inschrijving van jullie kind beëindigd op 31 augustus van het lopende schooljaar.

Bij de inschrijving van jullie kind, zullen we jullie bevragen over de organisatie van het ouderlijk gezag, de gezinssamenstelling, de verblijfsregeling,… We gaan ervan uit dat beide ouders instemmen met de inschrijving. Indien we op de hoogte zijn van het niet-akkoord van een van beide ouders, kunnen we het kind niet inschrijven. We kunnen jullie kind pas inschrijven als beide ouders akkoord gaan.

Bij de inschrijving vragen we je naar allerlei informatie voor onze administratieve schoolfiche van je kind.

2.1                Inschrijven en weigeren

Voor inschrijvingen voor het schooljaar 2015-2016, zijnde geboortejaar 2013, besliste het schoolbestuur volgende maatregelen :

 • De school werkt niet met een aanmeldingsprocedure
 • De school werkt niet met  dubbele contingentering
 • De school werkt met 2 voorrangsgroepen

1      Broers en zussen of kinderen van eenzelfde leefentiteit

2    Kinderen van personeel

 • Inschrijving  voorrangsgroepen vanaf 1/09/2016
 • Inschrijving andere kinderen vanaf de eerste werkdag van maart 2017.
 • De maximumcapaciteit wordt bepaald op :

Kleuterschool : 69 kinderen per geboortejaar

Lagere school : 69 per leerjaar

Overschrijding van de maximumcapaciteit kan voor zittenblijvers, kinderen die een jaar versnellen en kinderen die terugkeren vanuit het bijzonder onderwijs.

De procedure en de capaciteit zal bekend gemaakt worden via

 • De website van de school.
 • De infobrochure van de school.
 • Het gemeentelijk infoblad van eind juni.
 • De gemeentelijke website.
 • Het onthaal van nieuwe inwoners.
 • Een individuele brief van het gemeentebestuur aan de ouders van kinderen met geboortejaar 2015.

De volgorde van geweigerde leerlingen in het inschrijvingsregister valt weg op de vijfde schooldag van oktober van het schooljaar waarop de inschrijving betrekking heeft. Voor de instappertjes blijft de volgorde van het inschrijvingsregister behouden tot de eerste schooldag van september volgend op het schooljaar waarop de inschrijving betrekking heeft.

Elke geweigerde leerling krijgt een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving en wordt als geweigerde leerling in het inschrijvingsregister geschreven. De volgorde van geweigerde leerlingen in het inschrijvingsregister valt weg op de vijfde schooldag van oktober van het schooljaar waarop de inschrijving betrekking heeft. Voor de instappertjes blijft de volgorde van het inschrijvingsregister behouden tot de 30 juni van het schooljaar waarop de inschrijving betrekking had.

Wanneer je kind beschikt over een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, schrijft de school in onder ontbindende voorwaarde. Als na de inschrijving pas blijkt dat er zo’n verslag is, wordt ze automatisch omgezet in een inschrijving onder ontbindende voorwaarde. Vervolgens organiseert de school overleg met de ouders, de klassenraad en het CLB, over de aanpassingen die nodig zijn om de leerling mee te nemen in het gemeenschappelijk curriculum of om de leerling studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum.

Indien na het overleg de school de disproportionaliteit van de aanpassingen bevestigt, wordt de inschrijving ontbonden op het moment dat deze leerling in een andere school is ingeschreven en uiterlijk 1 maand, vakantieperioden niet inbegrepen, na de kennisgeving van de bevestiging van de disproportionaliteit.

Wanneer je kind niet beschikt over een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, maar tijdens de schoolloopbaan de nood aan aanpassingen voor hem/haar wijzigt en de vastgestelde onderwijsbehoeften van die aard zijn dat voormeld verslag nodig is, organiseert de school een overleg met de klassenraad, de ouders en het CLB.  Op basis van dit overleg en nadat het verslag werd afgeleverd, beslist de school om de leerling op vraag van de ouders studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum of om de inschrijving van de leerling voor het daaropvolgende schooljaar te ontbinden.

Omdat de school niet in een LOP-gebied gelegen is, stuurt het schoolbestuur haar beslissing naar AgODi. Voor de bemiddeling buiten een LOP-gebied kunnen scholen en ouders terecht bij een LOP-deskundige en onderwijsinspecteur die daartoe per provincie aangeduid zijn. Een klachtenprocedure bij de Commissie inzake Leerlingenrechten is ook mogelijk.

Doorlopen van inschrijving

Is je kind ingeschreven in onze kleuterschool dan hoeft het zich niet opnieuw in te schrijven bij de overgang naar het eerste leerjaar in.

2.2               Toelatingsvoorwaarden eerste leerjaar

Je kind kan pas instappen in het eerste leerjaar als het aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden voldoet. (Kijk in de infobrochure onderwijsregelgeving punt 3.1 om meer te weten te komen over deze voorwaarden.)

2.3               Screening niveau onderwijstaal

Onze school moet voor elke leerling die voor het eerst in het lager onderwijs instroomt een taalscreening uitvoeren. Indien onze school op basis van de resultaten van de screening het nodig acht, wordt een taaltraject voorzien dat aansluit bij de specifieke noden van het kind. Deze taalscreening gebeurt niet voor anderstalige nieuwkomers, zij krijgen sowieso een aangepast taaltraject.

 

 

3                   Ouderlijk gezag

3.1                Zorg en aandacht voor het kind

Voor kinderen die een echtscheiding doormaken, wil de school een luisterend oor, openheid, begrip en extra aandacht bieden.

3.2               Neutrale houding tegenover de ouders

De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Beide ouders, samenlevend of niet, staan gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen. Zolang er geen vonnis van de rechter is, houdt de school zich aan de afspraken gemaakt bij de inschrijving. Is er wel een vonnis, dan volgt de school de afspraken zoals opgelegd door de rechter.

3.3               Afspraken in verband met informatiedoorstroom naar de ouders

Wanneer de ouders niet meer samenleven, maakt de school met beide ouders afspraken over de wijze van informatiedoorstroming en de manier waarop beslissingen over het kind worden genomen.

– Afspraken i.v.m. de agenda, brieven, …: de school biedt de mogelijkheid om via dubbele briefwisseling en/of via mail beide ouders te voorzien van alle informatie.

– Afspraken in verband met oudercontact: beide ouders worden steeds uitgenodigd op het oudercontact. De school verkiest een oudercontact waar beide ouders aanwezig zijn en zal enkel in uitzonderlijke gevallen gescheiden oudercontacten toelaten.

3.4               Co-schoolschap

Dit is het kind tijdens het schooljaar op twee plaatsen school laten lopen, afhankelijk van bij welke ouder het verblijft. Om de verbondenheid met de klasgroep en de continuïteit van het leren te garanderen, weigert de school mee te werken aan het co-schoolschap.

 

 

4                   Organisatie van de leerlingengroepen

De school beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB dat onze school begeleidt, of je kind kan overgaan naar een volgende leerlingengroep. Wil de school dat je kind een jaar overdoet, dan is dit omdat ze ervan overtuigd is dat dit voor je kind de beste oplossing is. De genomen beslissing wordt ten aanzien van de ouders schriftelijk gemotiveerd en mondeling toegelicht. De school geeft ook aan welke bijzondere aandachtspunten er in het daaropvolgende schooljaar voor je kind zijn. De school neemt deze beslissing dus in het belang van je kind.

Het is de school die beslist in welke leerlingengroep je kind, die in de loop van zijn schoolloopbaan van school verandert, terechtkomt.

Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom. (Bijvoorbeeld in de kleuterschool na een instapdatum).

 

5               Afwezigheden

(zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 4)

5.1                Wegens ziekte

–      Is je kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is een medisch attest verplicht.

–      Is je kind minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een briefje van de ouders voldoende. Zo’n briefje van de ouders kan slechts 4 keer per schooljaar.

–      Is je kind afwezig tijdens de week onmiddellijk vóór of onmiddellijk na de herfst-, de Kerst-, de krokus, de Paas- of de zomervakantie dan is steeds een medisch attest vereist. Een briefje van de ouders is voor deze gevallen niet mogelijk.

–      Is je kind chronisch ziek, dan nemen de ouders contact op met de school en het CLB.

–      Consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) moeten zoveel mogelijk buiten de schooluren plaats vinden.

De ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk. En bezorgen het ziektebriefje aan de klastitularis. De school zal het CLB contacteren bij twijfel over een medisch attest.

5.2               Andere afwezigheden

Soms moet een kind om een andere reden afwezig zijn. De ouders bespreken dit op voorhand met de directie. Het betreft hier afwezigheid wegens:

–      het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont of van een bloed- en aanverwant tot en met de tweede graad;

–      het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van een vereniging of culturele en/of sportieve manifestaties;

–      de deelname aan time-out-projecten;

–      in echt uitzonderlijke omstandigheden afwezigheden voor persoonlijke redenen.

Opgelet: de school geeft geen toestemming om vroeger op vakantie te vertrekken of later uit vakantie terug te keren. De leerplicht veronderstelt dat een kind op school is van 1 september tot en met 30 juni.

5.3               Problematische afwezigheden

De school vindt de aanwezigheid van je kind belangrijk. Dit heeft immers gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoelage. Alsook voor de toelating tot het eerste leerjaar. (Zie ook de engagementsverklaring en infobrochure onderwijsregelgeving.)

De school verwittigt de ouders van elke niet-gewettigde afwezigheid. Na meer dan 5 halve dagen problematische afwezigheden stelt de school samen met het CLB een begeleidingsdossier op. De ouders worden uitgenodigd voor een gesprek.

 

6               Een- of meerdaagse schooluitstappen (Extra-muros activiteiten)

6.1                Eéndaagse  uitstappen

Doel : het organiseren van dergelijke activiteiten zijn gekaderd in het pedagogisch project van de school en geschraagd door de gehele opvoedingsgemeenschap van de school. Het doel en de opvattingen moeten aangepast zijn aan de leeftijd en de vorming van de betrokken leerlingen.

Aan de sociale dimensie van deze activiteiten wordt extra aandacht besteed. Het streefdoel is dat alle leerlingen deelnemen aan de extra-muros-activiteiten, aangezien ze deel uitmaken van het leerprogramma. Iedere extra-muros-activiteit wordt grondig voorbereid en nadien geëvalueerd.

De ondertekening van dit schoolreglement geldt als een principiële toestemming met de deelname van de leerling aan alle ééndaagse uitstappen. Als de ouders de toestemming bij een concrete ééndaagse extra-murosactiviteit toch zouden weigeren, dienen zij dat vooraf aan de school te melden. Ouders kunnen de deelname niet weigeren wanneer de extra-murosactiviteit minder dan een volledige lesdag duurt.

Aanbod: zie punt 9 Bijdrageregeling

De ondertekening van dit schoolreglement geldt als toestemming voor deelname aan de ééndaagse uitstappen. Indien de ouders de toestemming bij een ééndaagse extra-muros activiteit weigeren, dienen zij dat vooraf aan de school te melden. Leerlingen die niet deelnemen aan extra-murosactiviteiten dienen op de school aanwezig te zijn.

6.2               Meerdaagse uitstappen

Doel: zie 6.1

Bij een meerdaagse extra-muros-activiteit is een afzonderlijke schriftelijke toestemming van de ouders vereist. Het streefdoel is dat alle leerlingen deelnemen aan de extra-muros-activiteiten. Leerlingen die niet deelnemen aan extra-muros-activiteiten dienen op de school aanwezig te zijn.

v4de leerjaren BOSKLAS  in Heer-Sur-Meuse:

v5de leerjaren SPORT-en PLATTELANDSKLAS in St.-Jan-In-Eremo:

v6de leerjaren ZEEKLAS in Oostduinkerke

De bijdrage van de ouders voor deze openluchtklassen wordt via een spaarsysteem geïnd. Een overzicht van de kostprijs van de uitstappen is te vinden bij punt 9 bijdrageregeling.

Bij afwezigheden en annulaties kunnen kosten worden aangerekend als de school kosten heeft gemaakt en deze niet kan recupereren.

 

7                   Getuigschrift basisonderwijs

(zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 7)

De school stelt tegen 20 juni een lijst op van de leerlingen die op 30 juni het lager onderwijs zullen voltooien. De klassenraad beslist welke leerlingen het getuigschrift behalen en welke niet. Het getuigschrift basisonderwijs wordt uitgereikt aan de regelmatige leerlingen die in voldoende mate die doelen uit het leerplan die het bereiken van de eindtermen beogen, hebben bereikt. De leerlingen die geen getuigschrift behalen, krijgen een attest met de vermelding dat ze het laatste jaar de lessen regelmatig hebben gevolgd. In dit attest geeft de klassenraad de motivatie waarom geen getuigschrift wordt toegekend.

Procedure tot het uitreiken van het getuigschrift:

Of een leerling het getuigschrift krijgt, hangt af van de beslissing van de klassenraad. De klassenraad gaat na of de leerplandoelen die het bereiken van de eindtermen beogen voldoende in aantal en beheersingsniveau zijn behaald met het oog op het vervolgonderwijs in de A-stroom van het secundair onderwijs. Daarbij zal de groei die de leerling doorheen de schoolloopbaan maakte, en de zelfsturing die hij toont, zeker een rol spelen.

De school zal gedurende de hele schoolloopbaan van uw kind communiceren over zijn leervorderingen. Ouders kunnen inzage in en toelichting bij de evaluatiegegevens krijgen. Indien na toelichting blijkt dat de ouders een kopie wensen, dan kan dat. Na 20 juni beslist de klassenraad op basis van onderstaande criteria of uw kind al dan niet het getuigschrift basisonderwijs kan krijgen. De beslissing wordt uiterlijk op 30 juni aan de ouders meegedeeld. De ouders worden geacht de beslissing omtrent het getuigschrift basisonderwijs uiterlijk op 1 juli in ontvangst te hebben genomen. Bij niet ontvangst, wordt het getuigschrift geacht op 1 juli te zijn ontvangen.

De klassenraad houdt onder andere rekening met onderstaande criteria:

–      De schoolrapporten van het lopende en voorafgaande schooljaar;

–      De evaluaties van het lopende en voorafgaande schooljaar;

–      De gegevens uit het LVS;

–      Het verslag van de leerkracht die tijdens het laatste schooljaar het hoogste aantal lestijden heeft gegeven aan de leerling.

De voorzitter en alle leden van de klassenraad ondertekenen het schriftelijk verslag.

Beroepsprocedure:

Let op:

–         wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend).

–         wanneer we spreken over directeur, hebben we het over de directeur of zijn   afgevaardigde.

 1. Ouders die een beroepsprocedure wensen op te starten, vragen binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing tot het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs, een overleg aan bij de directeur.
 2. Dit verplicht overleg met de directeur vindt plaats ten laatste de zesde dag na de dag waarop de rapporten werden uitgedeeld.

Van dit overleg wordt een verslag gemaakt.

 1. Na het overleg beslist de directeur om de klassenraad al dan niet opnieuw te laten samenkomen om het niet toekennen van het getuigschrift basisonderwijs te bevestigen of te wijzigen.
 2. De directeur of de klassenraad brengen de ouders schriftelijk op de hoogte van de beslissing.

Binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing van de directeur of van de klassenraad kunnen ouders schriftelijk beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur E.H. G. David, Zevenekendorp, 9080 Lochristi (Zeveneken)

Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen.

 • Het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend;
 • Het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke omschrijving en motivering waarom het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs betwist wordt.

Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden.

Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen. In de beroepscommissie, die het beroep behandelt, zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die de  klacht van de ouders grondig zal onderzoeken.

De ouders worden binnen tien dagen nadat het schoolbestuur het beroep heeft ontvangen,  uitgenodigd voor een gesprek. De schoolvakanties schorten de termijn van tien dagen op.

De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus.

De beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel het getuigschrift basisonderwijs toekennen ofwel het beroep gemotiveerd afwijzen wegens het niet naleven van de vormvereisten.

Het resultaat van het beroep wordt uiterlijk op 15 september schriftelijk aan de ouders ter kennis gebracht.

8                   Onderwijs aan huis

(zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 5)

Als je kind vijf jaar of ouder geworden is voor 1 januari van het lopende schooljaar en meer dan 21 dagen ononderbroken afwezig is wegens ziekte of ongeval heeft onder bepaalde voorwaarden  recht op tijdelijk onderwijs aan huis, synchroon internetonderwijs of een combinatie van beiden.

Voor tijdelijk onderwijs aan huis moeten de ouders een schriftelijke aanvraag indienen bij de directeur en een medisch attest toevoegen waaruit blijkt dat het kind onmogelijk naar school kan gaan, maar wel onderwijs kan krijgen. Bovendien moet het kind op 10 km of minder van de school verblijven.

De directeur zal dan op zoek gaan naar een leerkracht om 4 lestijden per week onderwijs aan huis te geven. De school maakt afspraken met deze leerkracht om de lessen af te stemmen op de klas van het kind. De school kan  in overleg met de ouders ook contact opnemen met de vzw Bednet. Dit biedt de mogelijkheid om van thuis uit via een internetverbinding live deel te nemen aan de lessen. De school en de ouders maken concrete afspraken over opvolging en evaluatie.

Ook ouders van chronisch zieke kinderen kunnen dergelijke aanvraag indienen, maar voor deze kinderen gelden er andere voorwaarden.

Met vragen hierover kan je steeds terecht bij de directeur.

9                   Orde- en tuchtmaatregelen

(zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 6)

Elke klastitularis stelt samen met zijn leerlingen een gedragscode op.

9.1                Ordemaatregelen

Wanneer je kind de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, kan door elk personeelslid van de school een ordemaatregel genomen worden.

Mogelijke ordemaatregelen zijn:

–      een verwittiging in de agenda;

–      een strafwerk;

–      een tijdelijke verwijdering uit de les met aanmelding bij de directie.

Tegen een ordemaatregel is er geen beroep mogelijk.

Voor kinderen waar ordemaatregelen geregeld voorkomen, worden in overleg met ouders en CLB bijkomende afspraken opgemaakt. Wanneer het gedrag van je kind, ook met een begeleidingsplan, een probleem wordt voor het verstrekken van onderwijs of om het opvoedingsproject te realiseren, kan er een tuchtmaatregel genomen worden.

9.2               Tuchtmaatregelen

Wanneer het gedrag van een leerplichtige leerling in het lager onderwijs een gevaar of ernstige belemmering vormt voor de goede werking van school of voor de fysieke of psychische veiligheid en integriteit van medeleerlingen, personeelsleden of anderen, dan kan de directeur een tuchtmaatregel nemen.

Let op: wanneer we spreken over directeur, hebben we het over de directeur of zijn afgevaardigde.

9.2.1        Mogelijke tuchtmaatregelen zijn:

–      een tijdelijke uitsluiting van minimaal één schooldag en maximaal vijftien opeenvolgende schooldagen;

–      een definitieve uitsluiting.

9.2.2        Preventieve schorsing als bewarende maatregel

In uitzonderlijke situaties kan de directeur of zijn afgevaardigde bij het begin van de tuchtprocedure beslissen om je kind preventief te schorsen. Deze bewarende maatregel dient om te kunnen nagaan of een tuchtsanctie aangewezen is.

De beslissing tot preventieve schorsing wordt schriftelijk en gemotiveerd meegedeeld aan de ouders van de betrokken leerling. De directeur bevestigt deze beslissing in de brief waarmee de tuchtprocedure wordt opgestart. De preventieve schorsing gaat onmiddellijk in en duurt in principe niet langer dan vijf opeenvolgende schooldagen. Uitzonderlijk kan deze periode eenmalig met vijf opeenvolgende schooldagen verlengd worden, indien door externe factoren het tuchtonderzoek niet binnen die eerste periode kan worden afgerond. De directeur motiveert deze beslissing.

9.2.3        Procedure tot tijdelijke en definitieve uitsluiting

Let op: wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend.)

Bij het nemen van een beslissing tot tijdelijke en definitieve uitsluiting wordt de volgende procedure gevolgd:

 1. De directeur wint het advies van de klassenraad in en stelt een tuchtdossier samen. In geval van een definitieve uitsluiting wordt de klassenraad uitgebreid met een vertegenwoordiger van het CLB die een adviserende stem heeft.
 2. De leerling, zijn ouders en eventueel een vertrouwenspersoon worden schriftelijk uitgenodigd voor een gesprek met de directeur. De uitnodiging moet minstens vijf dagen vooraf bezorgd worden aan de ouders.
 3. Intussen hebben de ouders en hun vertrouwenspersoon inzage in het tuchtdossier, met inbegrip van het advies van de klassenraad.
 4. Na het gesprek neemt de directeur een beslissing. Deze beslissing wordt schriftelijk gemotiveerd en binnen een termijn van vijf dagen aangetekend aan de ouders van de betrokken leerling bezorgd. De beslissing vermeldt de beroepsmogelijkheden bij een definitieve uitsluiting.

Als ouders geen inspanning doen om hun kind in een andere school in te schrijven, krijgt de definitieve uitsluiting effectief uitwerking na één maand (vakantiedagen niet meegerekend). Is het kind één maand na de schriftelijke kennisgeving nog niet in een andere school ingeschreven, dan is onze school niet langer verantwoordelijk voor de opvang van de uitgesloten leerling. Het zijn de ouders die erop moeten toezien dat hun kind aan de leerplicht voldoet. Het CLB kan mee zoeken naar een oplossing.

Ten gevolge van een definitieve uitsluiting het huidige, het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar kan het schoolbestuur de betrokken leerling weigeren terug in te schrijven.

9.2.4        Opvang op school in geval van preventieve schorsing en (tijdelijke en definitieve) uitsluiting

Wanneer je kind tijdens een tuchtprocedure preventief geschorst wordt of na de tuchtprocedure tijdelijk wordt uitgesloten, is je kind in principe op school aanwezig, maar neemt die geen deel aan de activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur  kan beslissen dat de opvang van je kind niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders.

In geval van een definitieve uitsluiting heeft de uitgesloten leerling één maand de tijd om zich in een andere school in te schrijven. In afwachting van deze inschrijving is je kind in principe op school aanwezig, maar neemt die geen deel aan de activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur kan beslissen dat de opvang van je kind niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders.

9.3               Beroepsprocedures tegen tuchtmaatregelen

9.3.1        Beroepsprocedure na een tijdelijke uitsluiting

Vanaf het schooljaar 2016-2017 is de school niet langer verplicht om in een beroepsprocedure te voorzien tegen de beslissing tot tijdelijke uitsluiting.

9.3.2        Beroepsprocedure na een definitieve uitsluiting

Ouders kunnen tegen de beslissing tot definitieve uitsluiting beroep aantekenen. De procedure gaat als volgt:

 1. Binnen vijf dagen na ontvangst van de beslissing tot definitieve uitsluiting kunnen ouders schriftelijk beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur E.H. G. David, Zevenekendorp, 9080 Lochristi (Zeveneken) Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen.
 • Het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend;
 • Het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke omschrijving en motivering waarom de definitieve uitsluiting betwist wordt.

Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden.

 1. Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen. In de beroepscommissie, die het beroep behandelt, zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die de klacht van de ouders grondig zal onderzoeken.

De ouders worden binnen tien dagen nadat het schoolbestuur het beroep heeft ontvangen uitgenodigd voor een gesprek. De schoolvakanties schorten de termijn van tien dagen op.

De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus.

De beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel vernietigen ofwel het beroep gemotiveerd afwijzen wegens het niet naleven van de vormvereisten.

 1. Het schoolbestuur zal de gemotiveerde beslissing binnen een termijn van vijf dagen met een aangetekende brief aan de ouders meedelen. De beslissing is bindend voor alle partijen.

Het beroep schort de uitvoering van de beslissing tot uitsluiting niet op.

 

10                Bijdrageregeling

(zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 8)

Hieronder vind je een lijst met de schoolkosten. Op die lijst staan zowel verplichte als niet-verplichte uitgaven.

Verplichte activiteiten zijn uitgaven die ouders zeker zullen moeten maken. Niet-verplichte uitgaven zijn uitgaven voor zaken die je niet moet aankopen: maken ouders er gebruik van, dan moeten ze er wel voor betalen. In de bijdragelijst staan voor sommige kosten vaste prijzen, voor andere kosten enkel richtprijzen. Dit laatste betekent dat het bedrag dat je zal moeten betalen in de buurt van de richtprijs zal liggen, het kan iets meer zijn, maar ook iets minder. De bijdrageregeling werd besproken op de schoolraad.

Onderstaande tabel geeft een raming van de kosten die de uitstappen met zich mee brengen. Uitstappen kunnen jaarlijks aangepast worden.

  1K 1KO 2KO 3KO 1LO 2LO 3LO 4LO 5LO 6LO
LEERUITSTAPPEN
Boerderijweek 1ste lj. 10,67         x          
Muziekveertiendaagse 2de lj. 5,55           x        
Sportweek 3de lj. 20,00             x      
Musem van Schone Kunsten 5,50           x        
Herfst-speurpad Wachtebeke 8,67         x x x      
Bosuitstap Waasmunster 8,75       x            
Containerpark 0,00             x      
Archeologisch museum 7,50                 x  
Schaatsen Kristallijn Gent 8,20               x x x
Volkssterrenwacht 14,16       x            
Museum Natuurwetenschap 11,50               x    
Beroepenhuis 9,95                   x
Designmuseum 6,10         x          
Huis van Alijn + MIAT 9,65             x      
Luchtvaartmuseum 0,00                   x
Planetarium 12,30                   x
Zoo Antwerpen 16,00                 x  
Brugge 14,58                  
Toneel op school 3,50             x x    
Doe-aan-Sportbeurs Gent 10,91                   x
Technopolis + Planckendael 27,32             x      
Toneel op school 3,60         x x        
Toneel op school 5,16 x x x x            
Stekene 2,70               x    
Fort van Breendonk + VRT 19,78                   x
Sportdag KO 0,00 x x x x            
Sportdag 12 13,58         x x        
Sportdag 34 14,72             x x    
Sportdag 56 18,84                 x x
Schoolreis 1,50 x                  
Schoolreis 9,20   x                
Schoolreis 13,89     x              
Schoolreis 15,42       x            
Schoolreis 1ste graad 22,50         x x        
Schoolreis 2de graad 24,17             x x    
Schoolreis 5des 21,55                 x  
Barbecue 6ABC 0,00                   x
TOTAAL  uitstappen 6,66 14,36 19,05 43,49 95,12 89,40 138,03 94,37 87,09 79,98
Bedrag rekening max. factuur 25,00 25,00 35,00 40,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00

Indien het totaal bedrag kleiner is dan de maximumfactuur zullen enkel de werkelijke kosten aangerekend worden.

Meerdaagse uitstappen

Max. € 415 per kind voor volledige duur lager onderwijs. De meerprijs wordt door de school bijgelegd.

4de leerjaar Bosklas

5de leerjaar Sport- en plattelandsklas

6de leerjaar Zeeklas

135 euro     (werkelijke prijs 170 euro)

140 euro     (werkelijke prijs 185 euro)

140 euro     (werkelijke prijs 185 euro)

Niet verplicht aanbod per klas Prijs
Ochtendtoezicht van 7.30u. tot 7u.50

Middagtoezicht

Avondtoezicht (opvang en studie)

Melk/chocomelk/fruitsap

(melk wordt gesubsidieerd in het kader van de    Europese schoolmelkregeling)

Warme maaltijden KO/LO

0,98 euro

0,98 euro

0,98 euro per begonnen half uur

0,35 euro/0,40 euro/0,47 euro

3 euro/3,5 euro

10.1             Wijze van betaling

Ouders krijgen maandelijks een rekening. We verwachten dat die rekening op tijd en volledig wordt betaald. Dat betekent binnen de 14 dagen na verzending. Domiciliëring heeft de voorkeur van de school maar is geen verplichting.

Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de schoolrekening. Dat betekent dat we beide ouders kunnen aanspreken om de volledige rekening te betalen. De school kan ingaan op een vraag om de schoolrekening te splitsen maar is dit niet verplicht. Als ouders het niet eens zijn over het betalen van de schoolrekening, bezorgen we jullie beiden een identieke schoolrekening. Zolang die rekening niet volledig betaald is, blijven beide ouders elk het volledige resterende saldo verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze met elkaar gemaakt hebben.

10.2            Bij wie kan je terecht i.v.m. betalingsmoeilijkheden?

Indien je problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kan je contact opnemen met de directie. Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een aangepaste betalingswijze. Wij verzekeren een discrete behandeling van je vraag.

Indien we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft zonder dat er financiële problemen zijn of omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, zal de school verdere stappen ondernemen. Ook dan zoeken we in eerste instantie in overleg naar een oplossing. Indien dit niet mogelijk blijkt, kunnen we overgaan tot het versturen van een aangetekende ingebrekestelling. Vanaf dat moment kunnen we maximaal de wettelijke intrestvoet aanrekenen op het verschuldigde bedrag.

11                 Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning

 (zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 9)

Personen en bedrijven die de school sponsoren worden vermeld op affiches tijdens het jaarlijkse schoolfeest of schoolbal.

12                Vrijwilligers

Onze school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers. De vrijwilligerswet verplicht de scholen om de vrijwilligers over een aantal punten te informeren. De school doet dit via onderstaande bepalingen.

Verplichte verzekering

De school heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilligers. Het verzekeringscontract werd afgesloten bij Winterthur Europe met als polisnummer 24000309.  Deze polis ligt ter inzage bij de directie.

Vrije verzekering

De school heeft nog een extra verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de lichamelijke schade die geleden is door vrijwilligers tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op de weg naar- en van de activiteiten. Het verzekeringscontract werd afgesloten bij Winterthur Europe met als polisnummer 1084698. Deze veiligheidspolis ligt ter inzage bij de directie.

Er wordt standaard geen onkostenvergoeding voorzien. In uitzonderlijke gevallen kan de school besluiten onkosten toch te vergoeden.

Een vrijwilliger gaat discreet om met informatie die hem/haar zijn toevertrouwd.

 

13                Welzijnsbeleid

13.1             Preventie

 

Verwachtingen naar de ouders: we vragen ouders om de school te contacteren indien zij situaties op school opmerken die onveilig zijn.

Verwachtingen naar de kinderen: we vragen kinderen om juf of meester aan te spreken indien ze onveilige situaties opmerken. We verwachten ook dat zij zichzelf niet in onveilige situaties brengen door afspraken te negeren.

13.2            Verkeersveiligheid

Verwachtingen naar de ouders: we vragen aan ouders om de rotonde aan de ingang van de school niet te gebruiken om te stationeren of parkeren. Eveneens verwachten we dat ze in de schoolomgeving extra alert zijn en de verkeersregels respecteren zodat de kinderen niet in gevaar gebracht worden.

Verwachtingen naar de kinderen: we vragen de kinderen om zich te houden aan de afspraken die gelden bij het aankomen op school en het verlaten van de school zodat zij zichzelf of anderen niet in gevaar zouden brengen. Kinderen mogen hun ouders niet buiten de schoolpoort opwachten en moeten afgehaald worden of met de begeleide rij de school verlaten.

Kinderen die met de fiets naar school komen, raden we ten zeerste aan een helm en een fluohesje te dragen. Het hesje kan uitgeleend worden op het secretariaat.

Bij alle leeruitstappen die per fiets doorgaan, moeten kinderen een hesje en een helm dragen. De school stelt hesjes en helmen ter beschikking voor deze uitstappen.

De school organiseert een verkeersweek in samenwerking met het oudercomité waar de veiligheid en fietsbehendigheid aan bod komen.

Voor de veiligheid van de kinderen blijven de  hekken gesloten tijdens de lesuren. Ouders die tijdens de lessen nog iets moeten afgeven, melden zich eerst aan op het secretariaat.

Pas na het tweede belsignaal opent de school de hekkens zodat ouders hun kinderen op de afgesproken plaatsen kunnen ophalen.

13.3            Medicatie

Wanneer je kind ziek wordt op school, dan zal de school niet op eigen initiatief medicatie toedienen. Wel zullen de ouders of een andere opgegeven contactpersoon verwittigd worden en zal hen gevraagd worden je kind op te halen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de school een arts om hulp verzoeken.

In uitzonderlijke gevallen kan de ouder aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan je kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter dat de juiste dosering en toedieningswijze bevat.

Andere verpleegkundige handelingen of medische behandelingen, andere dan via orale (via de mond) of percutane (via de huid) weg, via oogindruppeling of oorindruppeling, mogen niet worden gesteld door ongekwalificeerd schoolpersoneel. Samen met de ouders zoeken we naar een samenwerking met verpleegkundigen

Stappenplan bij ongeval of ziekte

Wat bij ziekte?

 1. een kind is te ziek om de lessen te volgen : dit kind hoort niet op school en blijft thuis.
 1. een kind wordt ziek op school :
  • de leerkracht schat eerst de ernst van de situatie in en probeert te achterhalen of er geen andere reden is.
  • het kind wordt naar het secretariaat gebracht, de school geeft geen medicijnen.
  • directie, secretariaat of klasleerkracht vraagt de ouders om het kind op te halen.
  • tijdens het korte wachten kan het op ‘n rustzetel plaats nemen (langdurig: directie).
  • zijn de ouders niet bereikbaar dan wordt er contact opgenomen met de noodnummers die de ouders opgegeven hebben of met de huisarts.
  • in levensbedreigende gevallen worden onmiddellijk de hulpdiensten gebeld.
 1. een kind neemt uitzonderlijk meegebrachte, voorgeschreven medicijnen:
  • dit zijn medicijnen die dienen als noodzakelijk herstel voor ’n nabehandeling.
  • de school geeft deze medicijnen op doktersadvies (met ondertekend attest).
  • de klasleerkracht is de enige die de medicijnen toedient.
  • ouders bezorgen de medicijnen en het attest persoonlijk aan de leerkracht (niet in de boekentas omwille van de veiligheid).
  • de medicijnen worden op een veilige plaats bewaard.
  • rectale geneesmiddelen (zetpillen) en spuitjes worden nooit toegediend!
 1. een kind klaagt geregeld over pijn:
  • de school geeft geen medicijnen of placebo’s.
  • de klasleerkracht brengt de ouders, het zorgteam en het CLB / MST op de hoogte.
  • in samenspraak met alle partijen wordt gezocht naar de oorzaak en verwezen naar gespecialiseerde hulp.
 1. een kind brengt niet-voorgeschreven medicijnen mee:
 • de medicijnen worden niet toegediend en terug meegegeven naar huis met een begeleidend briefje!

Wat bij een ongeval?

Bij een zeer ernstige kwetsuur : de directie of het secretariaat verwittigt de hulpdiensten en de ouders. Een secretariaatsmedewerker of de directie wijst de hulpdiensten de weg naar de gekwetste. De directie, de leerkracht of een andere medewerker van de school vergezelt het gekwetste kind naar het ziekenhuis indien de ouders nog niet aanwezig zijn.

Ernstige kwetsuur : de directie of het secretariaat contacteert de ouders en beslist in overleg of het kind afgehaald wordt of dat er een (huis)dokter gecontacteerd wordt.

Bij minder ernstige kwetsuur : de leerkracht en/of secretariaat verzorgt de kwetsuur.

Bij de minste twijfel worden de papieren van de ongevalsverzekering  opgemaakt en meegegeven met de ouders.

De kosten voor lichamelijke schade worden in de eerste plaats vergoed door het ziekenfonds. Onze schoolverzekering past bij wat de mutualiteit niet dekt. De aangifte van het ongeval wordt door de school ingevuld en samen met het doktersattest aan de verzekeringsmaatschappij bezorgd. Na afhandeling wordt de uitgavenstaat, die door het ziekenfonds en door de ouders moet worden ingevuld en ondertekend, terugbezorgd aan de school. Nadien kan terugbetaling worden verwacht van de niet door het ziekenfonds terugbetaalde kosten.

Als een leerling het slachtoffer wordt van een ongeval op weg van of naar de school, op school zelf of bij andere activiteiten die door de school ingericht worden, dekt de schoolverzekering enkel de lichamelijke schade. Stoffelijke schade zoals gescheurde kleren, fietsen … worden nooit vergoed.

Aan sommige dekkingen zijn beperkingen gesteld zoals: kosten voor tand-protheses

13.4            Roken is verboden op school!

Er geldt een algemeen rookverbod voor iedereen op school.

14          Leefregels

14.1             Gedragsregels

Een vriendelijke en beleefde houding maakt het leven op school aangenaam. Het schoolteam ziet erop toe dat kinderen kansen krijgen om fijne sociale contacten op te bouwen. We dragen zorg voor elkaar en voor alle materialen. Leerlingen worden aangesproken met de voornaam, het schoolteam met meester of juffrouw.

Speelplaats en gangen

Speeltijden bieden mooie kansen tot goede sociale contacten. Daarom is het noodzakelijk dat er regels zijn om dit in goede banen te leiden.

Kinderen gaan steeds rechtstreeks en onder begeleiding naar de speelplaats. We lopen of spelen niet in de gangen en op de trappen. We verlaten de speelplaats nooit zonder toestemming van de toezichter. We kruisen de parking nooit zonder begeleiding van een leerkracht tenzij deze haar/zijn toestemming gegeven heeft.

Er wordt enkel met mousseballen gevoetbald, voor andere spelletjes mag een zachte plastic bal gebruikt worden. Basketballen, tennis- en springballen zijn verboden. Een bordje geeft aan of er met de ballen gespeeld mag worden. Als het nat ligt, blijven de ballen in de klassen of in de ballenbak.Ballen die over de muur geschopt worden mogen nietdoor de leerlingen terug gehaald worden. Wachten tot de eigenaar de ballen teruggooit is de boodschap.

De speeltoestellen worden correct gebruikt volgens de regels die bij de start van het schooljaar afgesproken worden en uithangen op de speelplaats.

We gaan respectvol om met medeleerlingen en toezichters. Bij problemen spreken we de toezichter aan maar we proberen kleine geschillen zelf vreedzaam op te lossen.We sluiten niemand uit en houden ons aan de afgesproken spelregels. Ruzies lossen we nooit op met geweld of harde woorden. Het schoolteam houdt hier toezicht op en zal optreden indien nodig.

We dragen zorg voor het gezamenlijke materiaal en de schooluitrusting. De speelgoedbakken kunnen door de rechthebbende klas gebruikt worden. Na het spelen wordt het materiaal net terug in de bakken gelegd.

Afval wordt in de passende container gegooid zodat de school netjes blijft.

Boekentassen hebben hun plaats in het rek en worden daar netjes geplaatst.

Refters

De kinderen gaan begeleid naar de refters en zijn stil in de gangen. Ze nemen rustig plaats aan de tafel die hen wordt toegewezen. Na het gebed beginnen ze te eten. Ze eten beleefd en hebben oog voor fijne tafelmanieren. Ze gedragen zich respectvol ten opzichte van iedereen. Ze verlaten onze tafel en de refter pas na toelating van de toezichter en onder begeleiding.

Klas

Elke klastitularis stelt samen met zijn leerlingen een gedragscode op. Kinderen die zich niet aan de code houden, zullen hierop aangesproken worden. Wanneer een leerling de goede werking van de school of klas hindert of het lesverloop stoort, kan door elk personeelslid van de school een ordemaatregel genomen worden.

Mogelijke ordemaatregelen zijn: een verwittiging in de agenda; een strafwerk;een tijdelijke verwijdering uit de les met aanmelding bij de directie.

Hiervoor verwachten we van ouders begrip en een actieve betrokkenheid.

Bij hardnekkige problemen zullen de ouders en de directie op de hoogte gesteld worden en kunnen er bijkomende maatregelen getroffen worden.

Turnzaal

De leerkrachten bewegingsopvoeding stellen een eigen gedragscode op voor de lessen die doorgaan in de turnzalen. We verwachten dat de kinderen zich aan deze regels houden. Indien niet kan een sanctie volgen. (zie klas)

Bij uitstappen

Voor de aanvang van een uitstap wordt het gewenste gedrag met de kinderen besproken. Hierbij zijn voornaamheid, beleefdheid, rustig gedrag, respect voor materialen  en aandacht voor wat er geleerd wordt de voornaamste eisen. Kinderen die zich niet aan de afspraken houden, zullen hiervoor ter verantwoording geroepen worden met eventueel sancties indien het negatieve gedrag niet stopt.

Bij vieringen

Alle kinderen nemen deel aan vieringen welke hun geloofsovertuiging ook is. Ze gedragen zich respectvol en correct. Ouders beslissen of hun kinderen deelnemen aan de sacramenten.

14.2            Kleding

Afspraken i.v.m. kledij

We komen net en eenvoudig gekleed naar school zonder extreme sierelementen zoals nagellak, gekleurde haren e.d. Strandkledij  is eveneens niet toegelaten en omwille van de veiligheid vragen we om geen los schoeisel te dragen zoals slippers. Alle kledij, schoeisel of sierelementen die kunnen leiden tot een onveilige situatie worden geweerd. (bijv. hoge hakken, extreem grote oorringen,…)

We vragen ouders hun kinderen te kleden passend aan de weersomstandigheden.

Afspraken i.v.m. hoofddeksels

Hoofddeksels zijn enkel toegelaten op de speelplaats en moeten in de klas verwijderd worden.

14.3            Persoonlijke bezittingen

Afspraken op de speelplaats en in het gebouw in verband met o.a.:

Waardevolle persoonlijke bezittingen

De school is niet verantwoordelijk voor verloren, gestolen of beschadigde voorwerpen. Om verlies te voorkomen vragen we om kledingstukken en persoonlijke spullen te  naamtekenen. Geld en waardevolle voorwerpen of juwelen horen niet thuis op school.

Multimedia-apparatuur

Op school is het gebruik van multimedia-apparatuur en GSM uitdrukkelijk verboden en zullen de toestellen zullen door de directie in bewaring genomen worden en aan de ouders bezorgd worden.

Wie toch omwille van veiligheidsredenen (weg naar school en terug) een GSM meebrengt, moet deze zorgvuldig wegbergen in de schooltas en deze niet op school gebruiken zonder toestemming van een leerkracht. De school is niet verantwoordelijk voor schade of verlies van de toestellen.

Materiaal dat meegebracht wordt in het kader van een taak of lesopdracht, mag op het secretariaat of in de klas in bewaring gegeven worden.

Wapens en voorwerpen die als wapen kunnen gebruikt worden zijn ten strengste verboden op school en zullen onmiddellijk in bewaring genomen worden door de directie. Zij worden enkel aan de ouders terugbezorgd.

 

14.4            Milieu op school

Schoolacties

In alle gemeenschappelijke ruimten van onze school en in elke klas staan vier verschillende afvalcontainers nl: een mandje voor papier en karton, een groene container voor groenafval, een blauwe container voor PMD en een grijze voor restafval.

Ook op de speelplaats zijn drie grote afvalbakken geplaatst voor PMD (blauw), groenafval (groen) en restafval (grijs).

Ook onze omgeving wordt verzorgd: wij hebben respect voor het groen en alle gebouwen. Wij laten niets rondslingeren. Immers, als iedereen zijn afval in de vuilnisbak  gooit, blijft de school netjes.

De klas die van dienst is, zal onder begeleiding van de leerkracht, het zwerfvuil dat aangewaaid komt, opruimen. Zowel op de speelplaats als op de parking.

Als MOS school neemt de school initiatieven om het milieu bewustzijn van de kinderen te verhogen. De activiteiten staan vermeld in het MOS actieplan.

Verwachtingen naar de ouders:

De kinderen maken gebruik een boterhamdoos en fruitdoosjes om tussendoortjes in te bewaren. Deze worden genaamtekend zodat ze makkelijk teruggevonden worden. Aluminiumfolie of plastic folie wordt ten zeerste afgeraden.

14.5            Gezondheidsbeleid

 • Op schoolniveau wordt aan een gezondheidsbeleid gewerkt waarbij de aandacht gaat naar de organisatie van de lessen, het opzetten van schoolactiviteiten, de uitbouw van een gezonde omgeving en het maken van afspraken.
 • Op klasniveau staat de gezondheidseducatie centraal. De gezondheidsthema’s komen binnen verschillende lessen aan bod of kunnen in verschillende vormen vakoverschrijdend of via projectwerking worden aangepakt.
 • Een school staat niet op zich. Ze is ingeplant in een fysieke omgeving. De schoolomgeving gaat dus over de verschillende milieus en invloedsferen waarmee de school verbonden is : het thuismilieu, de vrijetijdsbesteding, de media,…

In onze school is het van belang om op een verstandige manier om te gaan met voeding. De kinderen moeten het evenwicht vinden in gezonde voeding.

Wij gaan voor een frisdrankvrije school. We streven naar een permanente beschikbaarheid van water. Leerlingen krijgen de kans om water te drinken van de kraan in de klas, in de turnzaal en in de refter. In de oudere gebouwen staat een waterzuiveringstoestel ter beschikking. De kinderen krijgen ook de kans om met de speeltijd van 10.05 uur chocomelk, melk of fruitsap te drinken maar water geniet de voorkeur. Er zijn op de speelplaats en in de gangen drinkfonteintjes geïnstalleerd. In de refter kan er ook soep, chocomelk en fruitsap gedronken worden.

Wij gaan ook voor snoepvrije school waar aandacht is voor gezonde tussendoortjes. De kinderen mogen enkel fruit, knabbelgroenten of een boterhammetje meebrengen als tussendoortje. In het kader van activiteiten of lessen kan hierop een uitzondering gemaakt worden net om de kinderen te leren omgaan met uitzonderlijke situaties. Bv. een pannenkoek bij Lichtmis, cake bij een verjaardag, zoetigheid bij een thema over smaken,…

Ook bij uitstappen kunnen we hierop een uitzondering maken nadat dit met de kinderen besproken werd. (bijv. een zakje chips tijdens de openluchtklas,…)

We verwachten van ouders dat ze dit ondersteunen. Indien een kind iets meebrengt dat buiten ons gezondheidsbeleid valt, zullen we als school een ontradende sticker aanbrengen op de brooddoos en vragen om dit niet te herhalen.

Op onze school is er aandacht voor een ‘gezond’ weekmenu. Een evenwichtig aanbod van de maaltijd is belangrijk. Het stimuleren van het eten van meer groenten bij onze kinderen is een blijvend actiepunt. De traiteur volgt hieromtrent onze richtlijnen.

Op school trachten wij onze kinderen te stimuleren tot meer bewegen. Hiervoor hebben wij de lessen bewegingsopvoeding op twee uur per week gebracht, organiseren we sportdagen, nemen we deel aan sportactiviteiten, maken we uitstappen per fiets,…

Elk leerjaar beschikt over een eigen speelkoffer en op de speelplaats werd tijdens de voorbije jaren geïnvesteerd in klimtoestellen, goaltjes, basketbalringen,…

Een “kriebelteam” van ouders controleert op een discrete manier de haren van de kinderen na elke vakantie en brengt de ouders op de hoogte. Er gebeurt dan ook steeds een nacontrole. Als er in de klas luizen bij een kind is vastgesteld, geven wij alle kleuters/leerlingen van de klas en de parallelklas een briefje mee met de vraag om de kind(eren) goed te controleren. Indien u zelf luizen bij uw kind vaststelt vragen wij u om de school te verwittigen en het kind pas weer naar school te laten komen als het luizenvrij is.

Er is op school veel aandacht voor de hygiëne, ook in de toiletten (automatische doorspoeling, luchtverversers, regelmatig nazicht). De handen kunnen er gewassen worden en er is voldoende toiletpapier aanwezig.

De school biedt kansen tot nascholing. Vitaminen voor een gezondheidsbeleid (Vlaamse onderwijsraad of VLOR) , cursus EHBO bij het rode kruis.

 

14.6            Eerbied voor materiaal

De kinderen mogen alle leerboeken, schriften en andere materialen gratis gebruiken zowel op school als thuis. Zowel ouders als kinderen engageren zich om zorgzaam om te gaan met het schoolmateriaal. Stelt de school vast dat het materiaal opzettelijk wordt beschadigd of veelvuldig verloren gaat, dan kan de school de gemaakte kosten voor aankoop van nieuw materiaal aanrekenen aan de ouders.

14.7            Afspraken rond pesten

Pesten wordt op onze school niet getolereerd. Wanneer pestgedrag wordt vastgesteld gaat de school als volgt te werk. Het antipestplan is te vinden op de website van de school.

14.8            Bewegingsopvoeding

Elke leerling wordt geacht deel te nemen aan de lessen bewegingsopvoeding. Je kind krijgt enkel vrijstelling op basis van een doktersattest.

Een gym-T-shirt (€ 8,00) dient aangeschaft te worden op school. Ouders voorzien zelf een donkerblauw broekje en passende sportschoenen. Alles moet genaamtekend worden!

14.9            Afspraken i.v.m. zwemmen

De leerlingen van de lagere school gaan zwemmen op woensdag en dit is gratis voor iedereen.We richten ons vooral op het leren zwemmen, het behalen van brevetten en het overlevingszwemmen. Het eerste, tweede en derde leerjaar gaat twee periodes van 11 weken na elkaar zwemmen om de techniek grondig onder de knie te krijgen. Het vierde, vijfde en zesde leerjaar gaat 1 periode van 11 weken zwemmen om hun vaardigheden te onderhouden.

De badmutsen worden gratis ter beschikking gesteld, bij verlies komt er € 3,00 op rekening.

Elke leerling wordt geacht deel te nemen aan de zwemlessen. Je kind krijgt enkel vrijstelling op basis van een doktersattest.

14.10         Huiswerk

Visie: De leerkracht geeft huiswerk om de leerstof/techniek verder in te oefenen. Via het leren van ‘lessen’ kan de ‘geziene’ leerstof worden herhaald en verdiept. Het gaat dus in principe om ”gekende” leerstof. Dit ondersteunt  het zelfstandig werken van het kind en biedt ouders de kans om de prestaties en de vorderingen van het kind van dichtbij te volgen.

De opgegeven taken/lessen worden in de schoolagenda geschreven. Een huistaak omvat niet meer of minder dan wat er opgegeven werd. Indien er problemen zijn, kan u dit ook melden in de schoolagenda (of via een oudercontact).

In het eerste leerjaar dienen de leerlingen elke dag de opgegeven basiswoorden/letters en lesjes te herhalen. Vanaf januari komen daar per week één tot twee schrijf- en/of rekenoefeningen bij.

In het tweede leerjaar worden er twee- tot driemaal per week taken voorzien. Dit zijn vooral: afwerking van klastaken en  inoefenen van woorden.

In de tweede graad zal het maken van taken (rekenen/taal) en het leren van lessen (op voorhand aangekondigd) systematisch worden opgebouwd. Dit op maandag, dinsdag en donderdag! Lesjes over WO en godsdienst worden in verschillende werkvormen (deel na deel) aangebracht en verwerkt.

In de derde graadkrijgen de leerlingen taken en lessen over verschillende vakken en dit elke dag. Het is een verderzetting van wat op school is aangebracht, uitgelegd en verwerkt. Belangrijk hierbij is dat de leerlingen steeds dienen aan te tonen hoe zij hun lessen leren. Schriftelijke voorbereidingen zijn dus noodzakelijk (‘leren leren’ en het verwerven van goede leer- en werkattituden). Bij heel wat  taken geldt : tot hier moet het en vandaar mag het!  Het herhalen van Frans, regelmatig inoefenen van de woordpakketten  en het bijhouden van de lessen is belangrijk.

 Richttijden vanuit de school voor de taken/lessen/opdrachten

1e en 2e leerjaar: ongeveer  een half uur per avond ( lezen, tafels )
3e en 4e leerjaar: ongeveer  45 min. per avond (  tafels, woordpakketten )
5e en 6e leerjaar: ongeveer  één uur per avond (  woordpakketten, Frans, … )

Indien uw kind veel langer dan deze richttijden werkt, dan hebben we graag dat u vermeldt hoelang er gewerkt is of waarom er eventueel een stop is ingebouwd. Dit dient via de agenda (of een oudercontact) gemeld te worden aan de leerkracht. Tijdens de ouderavond van september zullen de leerkrachten de ouders hierover duidelijk informeren.

14.11          Agenda van uw kind

De schoolagenda een communicatiemiddel tussen de school en het gezin. De schoolagenda ontwikkelt zich tot een studie- en werkinstrument dat onze leerlingen moet helpen bij het organiseren en plannen van hun studiewerk. Daarom vragen wij ouders dagelijks de agenda na te kijken en te handtekenen.

Elk taak en/of les is voorafgegaan door een minnetje (-). Thuis verplussen (+) de leerlingen het minnetje van zodra dit deeltje van het huiswerk is afgewerkt.Deze agenda vormt een leidraad voor de ouders om informatie te krijgen over de lessen en taken die hun kinderen moeten verwerken.

De taken en lessen worden steeds duidelijk van elkaar gescheiden. Tests en toetsen worden meestal aangekondigd . Lange-termijn-toetsen staan steeds in het groen vermeld. In de derde graad kunnen er onverwachts steekproeven of tests afgenomen worden om o.a. het ‘leren leren’ te stimuleren.

Formulieren en/of documenten die meegeven worden zullen steeds gesignaleerd worden in de agenda van de leerlingen zodat u naar die informatie kunt vragen indien uw kind vergeet iets door te geven.

Heen- en weerschriftje

We verzoeken de ouders van de kleuters dagelijks het boekentasje van de kleuters na te kijken op informatie van de juf die in een heen- en weerschriftje of op een briefje meegegeven wordt.

14.12         Rapporteren over uw kind

Rapporteren over de evolutie van een kind gebeurt doorheen de ganse basisschool.

In de kleuterschool gebeurt dit mondeling bij formele en informele oudercontacten. De kleuterleidster baseert zich steeds op observaties tijdens spel/leermomenten.

In de lagere afdeling gaan heel wat observaties en toetsen door. Dagelijks of wekelijks wordt getoetst in welke mate de kinderen de leerstof verwerkt hebben. Bij grotere toetsen worden de vorderingen gemeten van grotere leerstofgehelen.

De resultaten verschijnen samen met de dagelijkse toetsen op het rapporten dat drie keer per jaar wordt opgemaakt en meegegeven. De rapporten bevatten naast puntenvelden ook tekstvelden met beoordelingen over leerhoudingen (tempo, werkhouding, aandacht, interesse) en leefhoudingen(samenwerking, afwerking, sociaal gedrag t.o.v. leerkracht en klasgenoten).

We willen dus als school niet enkel leerstof overbrengen, maar ook levenshouding en opvoeding. Telkens beogen wij een informatief sterk geheel samen te stellen zodat u als ouder een goed beeld krijgt van uw kind op school.

 

15                Revalidatie / Logopedie

Ouders moeten toestemming vragen aan de directeur om hun kind therapie te laten volgen tijdens de lesuren. Om een beslissing te kunnen nemen, moet de school over een dossier beschikken dat minstens de volgende elementen bevat:

–      Een verklaring van de ouders waaruit blijkt dat de revalidatie tijdens de lesuren moet plaatsvinden;

–      Een medisch attest waaruit de noodzakelijkheid, de frequentie en de duur van de revalidatie blijkt;

–      Een advies van het CLB dat motiveert waarom de revalidatie tijdens de lesuren vereist is.

Revalidatie op initiatief van de ouders kan enkel tijdens de schooluren als er een gemotiveerd verslag is. De toestemming van de directie is verplicht.

16                Privacy

16.1             Verwerken van persoonsgegevens

De school verwerkt persoonsgegevens van alle ingeschreven leerlingen met behulp van de computer. Dat is nodig om de leerlingenadministratie en de leerlingenbegeleiding efficiënt te organiseren. Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, verwerkt de school ook gegevens betreffende de gezondheidstoestand van sommige leerlingen, maar dat gebeurt enkel met de schriftelijke toestemming van de leerlingen of hun ouders. De privacywet geeft je het recht te weten welke gegevens de school verwerkt en het recht deze gegevens te laten verbeteren als ze fout zijn of ze te laten verwijderen als ze niet ter zake dienend zijn.

16.2            Overdracht van leerlingengegevens bij schoolverandering

Bij een schoolverandering worden leerlingengegevens overgedragen aan de nieuwe school onder de volgende voorwaarden: De gegevens hebben enkel betrekking op de leerlingspecifieke onderwijsloopbaan en de overdracht gebeurt enkel in het belang van de persoon op wie de onderwijsloopbaan betrekking heeft. Ouders kunnen –op verzoek- deze gegevens inzien. Ouders die niet wensen dat deze gegevens doorgegeven worden kunnen zich tegen de overdracht verzetten, voor zover de regelgeving de overdracht niet verplicht stelt. Ze brengen de directie binnen de tien kalenderdagen na de schoolverandering hiervan schriftelijk op de hoogte.

Gegevens die betrekking hebben op schending van leefregels door je kind zijn nooit tussen scholen overdraagbaar. Wij zijn decretaal verplicht een kopie van een gemotiveerd verslag of een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs aan de nieuwe school door te geven.

16.3            Publiceren van foto’s

De school publiceert geregeld foto’s van leerlingen op de website. De beeldopnamen gebeuren steeds met respect voor wie op de beelden staat.

We gaan ervan uit dat je geen bezwaar hebt tegen de publicatie van de beeldopnamen die te maken hebben met de activiteiten van onze school. Mocht je daar toch bezwaar tegen hebben, dan kan je dat op elk moment van het schooljaar melden aan de directie. We zullen het bezwaar respecteren en geen beelden van je kind meer publiceren.

16.4            Recht op inzage en toelichting

Ouders hebben recht op inzage in en toelichting bij de leerlingengegevens, waaronder de evaluatiegegevens, die verzameld worden door de school over hun kind. Indien na de toelichting blijkt dat de ouders een kopie willen, kan dat. De school kan geen gegevens doorgeven die betrekking hebben op medeleerlingen.

17                Participatie

17.1             Schoolraad

Een schoolraad is verplicht in iedere school. Ze bestaat uit 3 geledingen (oudergeleding, personeelsgeleding en lokale gemeenschap) en heeft een aantal overlegbevoegdheden evenals een informatie- en communicatierecht ten opzichte van de school en omgekeerd. Zij wordt samengesteld voor een periode van vier jaar.

De schoolraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode.

In onze school worden de leden van de ouder- en personeelsgeleding door middel van rechtstreekse verkiezingen aangeduid als er meerdere kandidaten zijn. De leden van de lokale gemeenschap worden vervolgens gekozen door de twee voornoemde geledingen.

17.2            Ouderraad

De oprichting van een ouderraad is verplicht wanneer ten minste tien procent van de ouders erom vraagt, voor zover dit percentage ten minste drie ouders betreft. De ouderraad heeft een informatierecht en adviesbevoegdheid ten aanzien van het schoolbestuur. De ouderraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode.

In onze school is er geen ouderraad maar wel een oudercomité dat echter niet dezelfde bevoegdheden heeft.

18               Klachtenregeling

Ouders hebben de mogelijkheid om te reageren wanneer zij ontevreden zijn met beslissingen, handelingen of gedragingen van het schoolbestuur of zijn personeelsleden, of net het ontbreken van bepaalde beslissingen of handelingen. In dat geval kunnen zij contact opnemen met de voorzitter van het schoolbestuur E.H.David.

Samen met de ouders zoeken we dan naar een afdoende oplossing. Als dat wenselijk is, kunnen we in onderling overleg een beroep doen op een professionele conflictbemiddelaar om via bemiddeling tot een oplossing te komen.

Als deze informele behandeling niet tot een oplossing leidt die voor de ouders volstaat, dan kunnen zij hun klacht in een volgende fase voorleggen aan de Klachtencommissie. Dit moet gebeuren via een aantekende brief. Het correspondentieadres is:

Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Guimardstraat 1
1040 Brussel

De commissie zal de klacht enkel inhoudelijk behandelen als ze ontvankelijk is, dat wil zeggen als ze aan de volgende voorwaarden voldoet:

–       de klacht moet betrekking hebben op feiten die niet langer dan 6 maanden geleden hebben plaatsgevonden. We rekenen vanaf de laatste gebeurtenis waarop de klacht betrekking heeft.

–       de klacht mag niet anoniem zijn.

–       de klacht mag niet gaan over een feit of feiten die de klachtencommissie al heeft behandeld.

–       de klacht moet eerst aan het schoolbestuur zijn voorgelegd. De ouders moeten hun klacht ten minste hebben besproken met de contactpersoon die hierboven staat vermeld én het schoolbestuur de kans hebben gegeven om zelf op de klacht in te gaan.

–       de klacht moet binnen de bevoegdheid van de Klachtencommissie vallen. De volgende zaken vallen niet onder haar bevoegdheid:

–     klachten over feiten die het voorwerp uitmaken van een gerechtelijke procedure (bv. die betrekking hebben over een misdrijf);

–     klachten die betrekking hebben op het algemeen beleid van de overheid of op de geldende decreten, besluiten, ministeriële omzendbrieven of reglementen;

–     klachten waarvoor al een specifieke regeling en/of behandelende instantie bestaat (bv. over inschrijvingen, de bijdrageregeling, de definitieve uitsluiting, een evaluatiebeslissing …).

Het verloop van de procedure bij de Klachtencommissie is vastgelegd in het huishoudelijk reglement dat beschikbaar is via www.katholiekonderwijs.vlaanderen.

De Klachtencommissie kan een klacht enkel beoordelen. Zij kan het schoolbestuur een advies bezorgen, maar geen bindende beslissingen nemen. De eindverantwoordelijkheid ligt steeds bij het schoolbestuur. Tegen een advies van de Klachtencommissie kan niet in beroep worden gegaan.

Bij een klacht verwachten we van alle betrokkenen steeds de nodige discretie en sereniteit.

19               Infobrochure onderwijsregelgeving

De school stelt de ouders bij inschrijving in kennis van de ‘infobrochure onderwijsregelgeving’. Dat document biedt een overzicht van de relevante regelgeving met betrekking tot de items die opgenomen zijn in dit schoolreglement.

Een actuele digitale versie van het document is beschikbaar op de website van de school onder het tabblad “visie” waar ook het pedagogisch project en het schoolreglement te vinden zijn. De inhoud van de infobundel kan te allen tijde gewijzigd worden zonder de instemming van de ouders. Bij elke wijziging van de inhoud van de bundel, verwittigt de school de ouders via een brief en op de website.

Op hun verzoek ontvangen de ouders een papieren versie van het document.