Aan alle ouders wordt gevraagd om zich stipt aan het uurrooster te houden. Eens de lessen gestart zijn is het voor niemand prettig dat er laatkomers, de onthaal- en morgenactiviteiten komen onderbreken.
Vanaf de tweede week van september dienen leerplichtige  kinderen (met of zonder ouders) die te laat komen zich eerst aan te melden bij het secretariaat alvorens naar de klas te gaan. De kinderen krijgen een etiket in de agenda gekleefd waar ouders de reden van het te laat komen moeten noteren.

Ouders die tijdens de lessen nog iets moeten afgeven, een bezoek willen brengen aan de klas of dergelijke meer dienen zich tevens eerst bij het secretariaat aan te kondigen. Dit om zo weinig mogelijk te lessen te storen en de veiligheid van alle kinderen zo maximaal mogelijk te garanderen.

Uurrooster

 

Op maandag, dinsdag,donderdag en vrijdag
Op woensdag
08.25 – 10.05 Les 08.25 – 10.05
10.05 – 10.20 Speeltijd 10.05 – 10.20
10.20 – 12.00 Les 10.20 – 12.00
12.00 – 13.30 Middagpauze
13.30 – 14.20 Les
14.20 – 14.35 Speeltijd
14.35 – 15.25 Les

Ziekte

Een kind dat ziek is moet rustig kunnen genezen en dient thuis te blijven om verdere besmetting te voorkomen.

Lager onderwijs

Wanneer de schriften op school zijn, zullen de klasgenoten de schriften bijhouden. Wanneer uw kind (na ziekte of ongeval) langdurig ziek is (ook als het op weekbasis minder dan halftijds aanwezig is op school), zal de leerkracht met u afspreken hoe het contact met de klasvriendjes kan behouden worden. Tevens heeft het dan wettelijk recht op vier uur per week onderwijs aan huis.
Wil de school hiervoor subsidies krijgen, dan moeten een aantal voorwaarden vervuld zijn:

  • het  kind moet meer dan 21 kalenderdagen afwezig zijn wegens  ziekte of een ongeval de ouders vragen schriftelijk onderwijs aan huis aan voor hun kind en bezorgen de school en medisch attest waaruit blijkt dat hun kind gedurende een bepaalde periode niet naar school kan, maar wel onderwijs kan volgen als dat thuis doorgaat. Wanneer de ziekteperiode verlengd wordt, dienen de ouders een nieuwe aanvraag en een nieuw medisch attest in.
  • de afstand van thuis naar school is niet meer dan tien kilometer.

Afwezigheden

Reglementering

Bij schoolafwezigheden geldt volgende reglementering :

1. KLEUTERONDERWIJS

Leerplichtige kleuters zijn eveneens onderworpen aan de regelgeving omtrent de afwezigheden zoals leerlingen in het Lager Onderwijs.

2. LAGER ONDERWIJS

Afwezigheden van méér dan drie opeenvolgende schooldagen moeten door een medisch attest gewettigd worden.
Voor andere afwezigheden volstaat een verklaring ondertekend door de ouders of de personen die de leerling wettelijk of feitelijk onder hun bewaring hebben.
Bij veelvuldige afwezigheid (vanaf de vijfde keer hetzelfde schooljaar) is steeds een medisch attest vereist. Bij niet-gewettigde afwezigheden van 5 halve dagen zal de school een dossier opmaken en het CLB contacteren om gepaste maatregelen te nemen.

Van rechtswege gewettigde afwezigheden

• Het bijwonen van ‘n begrafenis- of huwelijksplechtigheid van iemand die onder hetzelfde dak woont als uw kind, of van een bloed- of aanverwant van uw kind;
• Het bijwonen van een familieraad;
• De oproeping of dagvaarding voor de rechtbank (bijvoorbeeld wanneer uw kind gehoord wordt in het kader van een echtscheiding of moet verschijnen voor de jeugdrechtbank);
• Het onderworpen worden aan maatregelen in het kader van bijz. jeugdzorg en jeugdbescherming ( bijv. opname in een onthaal- , observatie-, en oriëntatiecentrum);
• Onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht (staking van het openbaar vervoer, overstroming,…)
• Feestdagen verbonden aan de levensbeschouwing van uw kind.
Enkel de door de grondwet erkende godsdiensten komen hiervoor in aanmerking (de anglicaanse, islamitische, joodse, katholieke, orthodoxe en protestantse godsdienst).
De anglicaanse, katholieke en protestantse feestdagen vallen in de vakantieperiodes. Voor de islam gaat het om: het suikerfeest (1 dag) en het offerfeest (1 dag); voor de joodse godsdienst om het Joods nieuwjaar ( 2 dagen ), de Grote Verzoendag ( 1 dag ), het Loofhuttenfeest ( 4 dagen ), het Slotfeest ( 2 laatste dagen), de Kleine Verzoendag (1 dag), het Paasfeest ( 4 dagen) en het Wekenfeest (2 dagen); voor de orthodoxe godsdienst betreft het Paasmaandag, Hemelvaart en Pinksteren voor de jaren waarin het orthodoxe Pasen niet samenvalt met het katholieke Paasfeest.

Voor elke afwezigheid bezorgt u aan de school zo vlug mogelijk een officieel document of een door u geschreven verantwoording.

Afwezigheden mits toestemming van de directeur

Enkel mits uitdrukkelijke toestemming van de directeur kan uw kind afwezig zijn in volgende omstandigheden:
• Voor het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont als uw kind of van een bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad van uw kind. Het betreft hier niet de dag van de begrafenis (dit is een van rechtswege gewettigde afwezigheid; zie hierboven), maar wel bijvoorbeeld een periode nodig om uw kind een emotioneel evenwicht te laten terugvinden (een rouwperiode) of om uw kind toe te laten een begrafenis in het buitenland bij te wonen);
• Actieve deelname aan culturele of sportieve manifestaties, indien uw kind hiervoor als individu of als lid van een club geselecteerd is.
Het bijwonen van trainingen komt niet in aanmerking, wel bijv. de deelname aan een kampioenschap/competitie. Uw kind kan max. 10 halve schooldagen per schooljaar hiervoor afwezig zijn (hetzij achtereenvolgend, hetzij gespreid over het schooljaar).
• In echt uitzonderlijke omstandigheden afwezigheden voor persoonlijke redenen. Voor deze afwezigheden moet de directeur op voorhand zijn akkoord verleend hebben. Het kan gaan om maximaal 4 halve schooldagen per schooljaar (al dan niet gespreid).

Ook hier moet u steeds zo vlug mogelijk een schriftelijke verantwoording ter verantwoording van de afwezigheid aan de school bezorgen.

Opgelet: deze afwezigheden mits toestemming van de directeur zijn geen automatisme, geen recht dat u kan opeisen. Enkel de directeur kan autonoom beslissen om deze afwezigheid toe te staan.
Onder geen enkel beding kan toestemming verleend worden om buiten de schoolvakanties op verlof te gaan (vroeger vertrek of latere terugkeer).

Afwezigheden van trekkende bevolking

Van toepassing in zeer uitzonderlijke omstandigheden (dit ter info omdat we decretaal verplicht zijn om deze paragraaf in ons schoolreglement op te nemen).
Deze categorie is enkel van toepassing op kinderen van binnenschippers, kermis- en circusexploitanten en artiesten en woonwagenbewoners.
Behoort u tot deze categorie, dan verbindt u zich door de inschrijving van uw kind in een school er, net als de andere ouders, toe dat uw kind elke schooldag op school aanwezig is (behoudens gewettigde afwezigheden).
Niettemin kunnen er zich in echt uitzonderlijke omstandigheden situaties voordoen waarbij het omzeggens onvermijdelijk is dat uw kind tijdelijk met u meereist. U moet deze situatie op voorhand goed met de school bespreken. U moet met de school duidelijke afspraken maken over hoe uw kind in die periode met behulp van de school verder onderwijstaken zal vervullen en hoe u met de school in contact zal blijven. Deze afspraken moeten in een overeenkomst tussen uzelf en de school neergeschreven worden. Enkel als u uw engagementen terzake naleeft, is uw kind gewettigd afwezig.
Behoort u tot de trekkende bevolking, maar verblijft u ter plaatse (bijv. op een woonwagenpark), dan moeten uw kinderen uiteraard elke dag op school aanwezig zijn.
Aangezien de organisatie van het schooljaar door de overheid wettelijk bepaald is en de schooldirectie daarop geen afwijking kan toestaan, is het onder geen enkele omstandigheid toegelaten om vroeger dan de vastgestelde vakanties uw kind van school weg te houden of het later te laten terugkeren. Ouders die dit toch doen overtreden de leerplichtwet en kunnen hiervoor gesanctioneerd worden.